ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (HCMR-NET) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Grnet)


Κατεβάστε τον κανονισμό σε μορφή pdf

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) έχει δημιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει το Δίκτυο Δεδομένων υψηλών ταχυτήτων που καλύπτει τις εγκαταστάσεις του κέντρου στην ΑΤΤΙΚΗ, την ΚΡΗΤΗ και την ΡΟΔΟ. Μέσω του Δικτύου κάθε τμήμα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συνδέεται με ελληνικά και διεθνή Δίκτυα, και το Διαδίκτυο (Internet). Η υποδομή, οι υπηρεσίες (Υπολογιστικές, Αποθηκευτικές και άλλες) και η αναπτυσσόμενη τεχνογνωσία Δικτύων χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και των διοικητικών λειτουργιών του Κέντρου.

Στόχος του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. μέσω του Υπολογιστικού Κέντρου – Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου (ΥΚ-ΚΔΔ) είναι η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, οι οποίες ικανοποιούν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις όλη την κοινότητα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., στα πλαίσια των αρχών της ακαδημαϊκής ελευθερίας που διέπουν τη φιλοσοφία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., η εισαγωγή και εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Με σκοπό την επίτευξη αυτών των στόχων το ΥΚ-ΚΔΔ έχει αναλάβει τον καθορισμό και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών και κανονιστικών διαδικασιών και το συντονισμό των επιμέρους ομάδων χρηστών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Το ΥΚ-ΚΔΔ έχει αναλάβει την εποπτεία της λειτουργίας του Δικτύου, την τυποποίηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών, τη διαχείριση των υποδομών του, τη συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., καθώς και την υποστήριξη των χρηστών σε θέματα πρόσβασης και υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.

Σε αυτά τα πλαίσια ο παρών κανονισμός σκοπό έχει να οριοθετήσει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των δικτυωμένων υποδομών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Οι ακόλουθοι ορισμοί είναι χρήσιμοι για τους σκοπούς αυτούς:

Δίκτυο Δεδομένων ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ονομάζεται το σύνολο των δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών που υποστηρίζουν τις απαιτήσεις επικοινωνίας των υπολογιστικών συστημάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Χρήστης (δικτύου) ονομάζεται η ακαδημαϊκή μονάδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Τμήμα, Επιτροπή κτλ) ή το νομικό πρόσωπο (διασυνδεδεμένος φορέας) ή το φυσικό πρόσωπο (μέλος του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή διασυνδεδεμένου φορέα), στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες. Ως φυσικό πρόσωπο «χρήστης» νοείται όποιος έχει απ’ ευθείας υπηρεσίες από το ΚΛ&ΔΔ (π.χ. e-mail). Σχεδόν στην ολότητα των περιπτώσεων «χρήστης» είναι κάποιο μηχάνημα το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, και το οποίο είναι φυσικά διασυνδεδεμένο με τον εξοπλισμό του ΚΛ&ΔΔ. Επειδή όμως για κάθε διασυνδεδεμένο μηχάνημα υπάρχει κάποιος υπόλογος, οι κανονισμοί αφορούν και όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο Δίκτυο.

Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ ή απλά για συντομία ΚΛΔ) ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ονομάζεται ο φορέας που προτείνει, υλοποιεί και παρακολουθεί σε τεχνικό επίπεδο τη Δικτυακή πολιτική που χαράσσει το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. μέσω του τμήματος Υπολογιστικού Κέντρου.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών δικτύου. Η συμμόρφωση των μελών κάθε διασυνδεδεμένου φορέα με τον παρόντα Κανονισμό αποτελεί ευθύνη του αντίστοιχου φορέα.

Άρθρο 1ο. Δίκτυο επικοινωνιών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και ΥΚ-ΚΔΔ

α. Το δίκτυο επικοινωνιών

Το δίκτυο επικοινωνιών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνων (HCMRnet) αποτελεί ουσιώδες δομικό στοιχείο για τη στήριξη του συνόλου των λειτουργιών του Κέντρου και συνδέεται με το ΕΔΥΤΕ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ερευνητικού διαδικτύου (Grnet)

Το ενοποιημένο τηλεφωνικό εσωτερικό δίκτυο τεχνολογίας VoIP με συνεχείς επεκτάσεις στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για τηλεφωνία και δίνει τη δυνατότητα περιορισμού και ελέγχου των αλόγιστων τηλεπικοινωνιακών δαπανών.

Οι υπηρεσίες δικτύου δεδομένων, με ταχύτατη πρόσβαση στο Internet, και οι προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής ικανοποιούν ισότιμα όλα τα μέλη της κοινότητας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (φοιτητές, τεχνικό προσωπικό, ερευνητές, διοικητικό προσωπικό κ.α.) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικτυακές υπηρεσίες τόσο από τους χώρους του Κέντρου, όσο και από εξωτερικούς χώρους (οικία, άκαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της αλλοδαπής και ημεδαπής κ.α.)

β. Το Υπολογιστικό Κέντρο – Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Το Υπολογιστικό Κέντρο – Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει αναλάβει την εποπτεία της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών, την τεκμηρίωση και την τυποποίηση των διαδικασιών, την συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Κέντρου και την ικανοποίηση των χρηστών του δικτύου επικοινωνιών. Επίσης το ΥΚ-ΚΔΔ έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του HCMRnet και της πρόσβασης στο ερευνητικό δίκτυο Grnet.

Η οργάνωση και λειτουργία του ΥΚ-ΚΔΔ βασίζεται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Αριθ. 404/Δ2/05.05.2022).

Στις κύριες δραστηριότητες του ΥΚ-ΚΔΔ περιλαμβάνονται:

 1. Η υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών τηλεματικής
 2. Η τεχνική υποστήριξη των χρηστών
 3. Η διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της καλωδιακής υποδομής
 4. Η τεκμηρίωση των υπηρεσιών και στοιχείων του δικτύου
 5. Η εκπαίδευση του προσωπικού και των σπουδαστών του Κέντρου με σεμινάρια εξοικείωσης στις παρεχόμενες υπηρεσίες και/ή τη συμμετοχή τους σε βοηθητικές υπηρεσίες του ΥΚ-ΚΔΔ.
 6. Η έρευνα και ανάπτυξη μέσω των σχετικών διαδικασιών του Κέντρου
 7. Η τεχνική υποστήριξη ανάλογων πρωτοβουλιών και άλλων ερευνητικών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του ΥΚ-ΚΔΔ αλλά και οι διαδικασίες που ακολουθούνται εσωτερικά, έχουν ως κύριους στόχους τη διασφάλιση:

 1. της ποιότητας και της πληρότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες τυποποίησης ποιότητας και
 2. της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα (απόρρητο επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ερευνητική δεοντολογία και τις αποφάσεις του Δ.Σ..

Άρθρο 2ο. Αρμοδιότητες ΥΚ-ΚΔΔ

Το ΥΚ-ΚΔΔ του ΕΛΚΕΘΕ αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του δικτύου επικοινωνιών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. , δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για το συνεχή ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του δικτύου τηλεματικής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τεχνοοικονομικές δυνατότητες, στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής που ορίζει το Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα προσθήκης ενεργού ή παθητικού εξοπλισμού στο δίκτυο επικοινωνιών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του ΥΚ-ΚΔΔ περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Εγκατάσταση και λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωμάτωση νέων.
 2. Σχεδιασμό της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισμού.
 3. Προγραμματισμό και υλοποίηση αναβαθμίσεων του δικτύου.
 4. Επίβλεψη της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση των πόρων του.
 5. Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων.
 6. Αποκατάσταση βλαβών κι έκτακτων περιστατικών, που αφορούν τον ενεργό και παθητικό εξοπλισμό του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων σε συνεργασία με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
 7. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις.
 8. Ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών.
 9. Πλήρη και συνεχή τεκμηρίωση της υποδομής του δικτύου τηλεματικής και των υπηρεσιών του.
 10. Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων
 11. Συνεργασία κι επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών δικτύων
 12. Παροχή υπηρεσιών τηλεματικής σε τρίτους (Ερευνητικούς και Πανεπιστημιακούς φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς) στα πλαίσια εξωτερικά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Άρθρο 3ο. Οργάνωση, Δομή και Διοίκηση

 • Οργανόγραμμα και δομή ΥΚ-ΚΔΔ
 1. Το ΥΚ-ΚΔΔ συγκροτείται από τις 5 παρακάτω μονάδες.
 • Δικτύου Δεδομένων
 • Τηλεφωνικού Δικτύου
 • Διαχείρισης Διακομιστών (servers)
 • Ποιοτικού Ελέγχου και Υποστήριξης
 • Έρευνας και ανάπτυξης
 1. Ανάλογα με το αντικείμενο αρμοδιότητας η κάθε μονάδα είναι υπεύθυνη για την παροχή και υποστήριξη των υπηρεσιών του δικτύου δεδομένων, του τηλεφωνικού δικτύου, την τεχνική υποστήριξη των χρηστών, την εκπαίδευση-ενημέρωση, την έρευνα και την ανάπτυξη.
 2. Για τις διαδικασίες που ακολουθεί το προσωπικό του ΥΚ-ΚΔΔ, για την εκτέλεση των εργασιών και υπηρεσιών, τηρούνται εσωτερικά εγχειρίδια με την ονομασία “Διαδικασίες των λειτουργιών του ΥΚ-ΚΔΔ”, τα οποία συντηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο του ΥΚ-ΚΔΔ.
 3. Οι μονάδες καλύπτουν τις πάγιες λειτουργίες του ΥΚ-ΚΔΔ, ενώ για το σχεδιασμό επεκτάσεων και αναβαθμίσεων της διαχειριζόμενης υποδομής (δίκτυο και υπηρεσίες τηλεματικής) συγκροτούνται ad hoc ομάδες εργασίας.
 • Διοίκηση του ΥΚ-ΚΔΔ

Ο Προϊστάμενος του ΥΚ-ΚΔΔ ασκεί επίβλεψη των λειτουργιών του ΥΚ-ΚΔΔ, με στόχο τη διασφάλιση λειτουργικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην κοινότητα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. καθώς και των σχετικών υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Εισηγείται στο Δ.Σ. επί θεμάτων χάραξης πολιτικής του ΥΚ-ΚΔΔ.

Επίσης προΐσταται του προσωπικού του ΥΚ-ΚΔΔ και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών λειτουργιών του ΥΚ-ΚΔΔ. Συντονίζει τις δραστηριότητες του ΥΚ-ΚΔΔ, αναθέτει αρμοδιότητες στο προσωπικό του και επιβλέπει τις μελέτες επέκτασης και συντήρησης. Είναι υπόλογος απέναντι στις αρχές του κέντρου για τη διασφάλιση:

 • Του απόρρητου της διακινούμενης πληροφορίας (τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων) από κάθε φύσεως αλλοιώσεις και από υποκλοπές
 • Της αποθηκευμένης πληροφορίας
 • Του απόρρητου λεπτομερών ατομικών στοιχείων εκτός των ατομικών στοιχείων που αναγράφονται, με τη σύμφωνη γνώμη του συνδρομητή, στον κατάλογο που συντάσσει και ενημερώνει το ΥΚ-ΚΔΔ

Τέλος ο προϊστάμενος του ΥΚ-ΚΔΔ:

 • Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΥΚ-ΚΔΔ
 • Υποβάλει εισηγήσεις σε θέματα γενικής πολιτικής του δικτύου προς το Δ.Σ. του κέντρου και εισηγήσεις προς τις αρμόδιες Διοικητικές διευθύνσεις και τμήματα για ειδικά θέματα που τους αφορούν.

Άρθρο 4ο. Στελέχωση και αρμοδιότητες Προσωπικού

Το ΥΚ-ΚΔΔ στελεχώνεται από προσωπικό υψηλής επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης και πλαισιώνεται από προσωπικό γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης. Η κατανομή ανά μονάδα εξειδικεύεται ως εξής:

 1. Η μονάδαδικτύου δεδομένων, στελεχώνεται με προσωπικό με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 • διαχείριση ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων (διάρθρωση, επίβλεψη λειτουργίας, εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών),
 • τεκμηρίωση ενεργών στοιχείων δικτύου δεδομένων (δρομολογητές, μεταγωγείς, εξυπηρετητές),
 • υλοποίηση της πολιτικής του κέντρου για την προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου και τη δεοντολογία των υπηρεσιών πληροφόρησης
 • διαχείριση σύνδεσης με τον έξω κόσμο (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, εναλλακτικούς πάροχους, διεθνή δίκτυα).
 • Κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών (Help Desk),
 • διαχείριση υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN)
 • συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης του δικτύου δεδομένων και των υπηρεσιών τηλεματικής
 • εγκατάσταση και διαχείριση προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής

Απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση κάθε μορφής εξοπλισμού (π.χ. Switches, modems κλπ) από τους χρήστες χωρίς προηγούμενη άδεια του ΥΚ-ΚΔΔ

 1. Η μονάδα τηλεφωνικού δικτύου, στελεχώνεται με προσωπικό με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 • διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του τηλεφωνικού δικτύου (διάρθρωση τηλεφωνικών κέντρων, απόδοση αριθμών και δικαιωμάτων σύμφωνα με τη γενική πολιτική του κέντρου, εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών)
 • τεκμηρίωση ενεργών στοιχείων τηλεφωνικού κέντρου (κέντρα, συσκευές, εξυπηρετητές)
 • υλοποίηση της πολιτικής του Κέντρου για την προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τη διασφάλιση του απόρρητου των τηλεπικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών
 • διαχείριση σύνδεσης με τον εξωτερικό κόσμο (δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας)
 • Κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών (Help Desk),
 • εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και τεκμηρίωση κεντρικών υπηρεσιών (τηλεδιάσκεψη κλπ)
 • συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης του τηλεφωνικού δικτύου και των υπηρεσιών τηλεματικής
 • εξειδίκευση προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου
 • εγκατάσταση και διαχείριση προηγμένων εφαρμογών τηλεφωνίας
 1. Η μονάδα διαχείρισης διακομιστών (servers), στελεχώνεται με προσωπικό με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 • εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση Υπολογιστικών Συστημάτων που προσφέρουν κύριες δικτυακές υπηρεσίες στο σύνολο του Κέντρου. Αυτές αφορούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες web, υπηρεσίες καταλόγου και υπηρεσίες πληροφόρησης.
 • τεκμηρίωση των παραπάνω
 • υλοποίηση της πολιτικής του κέντρου για την προστασία των συστημάτων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων και τη δεοντολογία των υπηρεσιών πληροφόρησης

Όσο αφορά στο λογισμικό συστημάτων δικτύου και εφαρμογών, η παραγωγή προστιθέμενης αξίας από το ίδιο το ΥΚ-ΚΔΔ είναι βασική πολιτική επιλογή, η οποία ενισχύει την αυτοτέλεια και μειώνει τις δαπάνες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ενδεικτικά αναφέρονται υπηρεσίες που έχει δώσει σε πλήρη παραγωγή, όπως:

 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
 • Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (www)
 • Μεταφορά Αρχείων (ftp)
 • Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών (dns)
 • Υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy)
 • Καταλογογράφιση (directory service)
 • Υπηρεσίες διαχείρισης πόρων (booking)
 • Υπηρεσίες on line αποθήκευσης αρχείων
 • Υπηρεσίες Ιδιωτικού δικτύου (VPN)

Σε καμιά περίπτωση η μονάδα διαχείρισης διακομιστών (servers) δεν παρέχει τεχνική υποστήριξη στους προσωπικούς υπολογιστές των μελών της κοινότητας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

 1. Η μονάδα ποιοτικού ελέγχου και υποστήριξης, στελεχώνεται με προσωπικό με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 • έλεγχο συμμόρφωσης προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής και τήρηση σχετικής τεκμηρίωσης
 • σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για δικτυακές επεκτάσεις και συν-επίβλεψη των εργασιών των νέων δικτυακών επεκτάσεων.
 • εργασίες συντήρησης καλωδιακού δικτύου (νέες καλωδιακές συνδέσεις, αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών). Όσον αφορά στο καλωδιακό σύστημα οι επεμβάσεις αφορούν την ενσωμάτωση νέων τμημάτων του δικτύου (τα οποία αποτελούν αυτόνομα έργα που εκτελούνται με την επίβλεψη του ΥΚ-ΚΔΔ από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή εξωτερικούς εργολάβους) στο υπάρχον δίκτυο. Το ΥΚ-ΚΔΔ μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου με περιοδικές επισκέψεις των στελεχών του στα κομβικά σημεία του δικτύου, σε συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και τους κατά τόπους υπευθύνους εργαστηρίων και τμημάτων.,
 • εξειδίκευση υποστήριξης προμηθειών υλικού, λογισμικού και συντήρησης για τις ανάγκες του HCMRnet,
 • διαχείριση αποθήκης αναλωσίμων και εφεδρικού εξοπλισμού,
 • θέματα προσωπικού του ΥΚ-ΚΔΔ (εσωτερικές διαδικασίες για τη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμβάσεις έκτακτου προσωπικού, βάρδιες κλπ),
 • εκπαίδευση και ενημέρωση για τη διάδοση της δικτυακής τεχνολογίας και των υπηρεσιών του ΥΚ-ΚΔΔ στη κοινότητα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, και προβολή του έργου του ΥΚ-ΚΔΔ σε τρίτους,
 • διεξαγωγή ερευνών για θέματα αναγκών και ικανοποίησης των χρηστών,
 • διάθεση τηλεματικών υποδομών για προηγμένους εκπαιδευτικού και ερευνητικούς σκοπούς σύμφωνα με τη πολιτική του Κέντρου,
 • γραμματειακή υποστήριξη (αλληλογραφία, πρωτόκολλο, αρχείο, βιβλιοθήκη)
 • πληροφορίες καταλόγου και παροχή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες του δικτύου
 1. Η μονάδα έρευνας και ανάπτυξης, στελεχώνεται με προσωπικό με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 • σύνταξη προτάσεων αναβάθμισης του δικτύου και των υπηρεσιών τηλεματικής,
 • σχεδιασμό, ανάπτυξη και δοκιμαστική λειτουργία καινοτομικών εφαρμογών τηλεματικής (εκπαιδευτικές εφαρμογές μετάδοσης πολυμέσων, εικονικές ξεναγήσεις ενυδρείων, κλπ.)
 • δοκιμές νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών δικτύων τηλεματικής,
 • συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το αντικείμενο, με ομοειδείς ομάδες Ελληνικών και Διεθνών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων,
 • παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας σε δικτυακά έργα του ευρύτερου Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα,
 • διοργάνωση σεμιναρίων για τη διάχυση της αναπτυσσόμενης τεχνογνωσίας,
 • Η μονάδα συντονίζει την υλοποίηση των εξωτερικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Άρθρο 5ο. Τεκμηρίωση

Το ΥΚ-ΚΔΔ διατηρεί ή θα δημιουργήσει αρχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με την πλήρη τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, του παθητικού και ενεργού εξοπλισμού του HCMRnet, τα οποία ανανεώνονται με κάθε αλλαγή και αναβάθμιση.

 1. Τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Το προσωπικό των μονάδων του ΥΚ-ΚΔΔ στα πλαίσια υλοποίησης και συντήρησης των παρεχόμενων υπηρεσιών (δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας) συντάσσει και συντηρεί τεύχη τεκμηρίωσης των υπηρεσιών (operation manuals) τα οποία αναφέρουν:
 • Τον υπεύθυνο σύνταξης.
 • Την ημερομηνία σύνταξης.
 • Την ανάλυση των απαιτήσεων της υπηρεσίας.
 • Την περιγραφή του εξοπλισμού που υποστηρίζει την υπηρεσία.
 • Την περιγραφή του λογισμικού που υποστηρίζει την υπηρεσία.
 • Τα βήματα υλοποίησης και διάρθρωσης του απαραίτητου υλικού και λογισμικού.
 • Τον τόπο εγκατάστασης του εξοπλισμού στήριξης της υπηρεσίας.
 • Τον κατάλογο των λειτουργικών αρχείων της υπηρεσίας.
 • Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) από την πλευρά του διαχειριστή και του τελικού χρήστη.
 1. Τεκμηρίωση του δικτύου επικοινωνιών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Η τεκμηρίωση του δικτύου επικοινωνιών περιλαμβάνει:

 • Την αποτύπωση του ενεργού εξοπλισμού των δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας.
 • Τα σχέδια καλωδιώσεων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) οριζόντιας, κατακόρυφης και καλωδίωσης κορμού, πάνω στις κατόψεις όλων των κτιρίων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε..
 • Την αρίθμηση και αποτύπωση παροχών πάνω στις κατόψεις των ορόφων των κτιρίων.
 • Την αποτύπωση των κατανεμητών (patch-panels, οριολωρίδων, καλωδίων και συνδετικών χορδών χαλκού και οπτικών ινών).
 • Την καταγραφή της μικτονόμησης μεταξύ patch-panels και ενεργού εξοπλισμού, όλων των κατανεμητών δεδομένων και φωνής.
 • Τα αποτελέσματα ελέγχου καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών σύμφωνα με τ αντίστοιχα πρότυπα.
 • Την αποτύπωση των ενεργών συσκευών του δικτύου, ανά κτίριο και ανά όροφο.
 • Την τεκμηρίωση των τηλεπικοινωνιακών παροχών συνδέσεων ενεργού εξοπλισμού.

Άρθρο 6ο. Τήρηση Ασφάλειας και Απορήτου Επικοινωνιών

 1. Φυσική ασφάλεια Σε συνεργασία με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διασφαλίζεται η φυσική προστασία των χώρων (κατανεμητές, δωμάτια εξοπλισμού) όπου είναι εγκατεστημένος ο δικτυακός εξοπλισμός και η διατήρηση περιβάλλοντος που εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού.
 2. Δίκτυο δεδομένων Το ΥΚ-ΚΔΔ λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων και συγκεκριμένα διασφαλίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ.:
 • Το απόρρητο της διακινούμενης πληροφορίας από υποκλοπές.
 • Την αποθηκευμένη πληροφορία (e-mails)
 • Την ακεραιότητα των συστημάτων των κόμβων του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη χρήση
 1. Δίκτυο Τηλεφωνίας Το ΥΚ-ΚΔΔ λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου και συγκεκριμένα διασφαλίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ.:
 • Το απόρρητο της διακινούμενης πληροφορίας από υποκλοπές.
 • Την πιθανή αποθηκευμένη πληροφορία (voice-mails)
 • Το απόρρητο λεπτομερών ατομικών στοιχείων, εκτός των ατομικών στοιχείων που αναγράφονται με τη σύμφωνη γνώμη του συνδρομητή, στον κατάλογο που συντάσει και ενημερώνει το ΥΚ-ΚΔΔ

Άρθρο 7ο. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ενότητα αυτή αναφέρεται ουσιαστικά στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που είναι το Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργεί το ΥΚ-ΚΔΔ. Ειδικότερα η χρήση εξοπλισμού, λογισμικού, υπολογιστικών πηγών και τεκμηρίωσης είναι προνόμιο το οποίο παραχωρείται χωρίς χρέωση στους ερευνητές, τους φοιτητές και το προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Με ευθύνη και άδεια των νομίμων οργάνων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Διευθύνσεις, Τμήματα, κλπ.) το παραπάνω προνόμιο επεκτείνεται και προς επιλεγμένους επισκέπτες ή συνεργάτες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Η χρήση του δικτύου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυτονόητο δικαίωμα. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του, και ρητά δηλώνει εκ των προτέρων στους χρήστες του Δικτύου Δεδομένων του τους παρακάτω περιορισμούς ευθύνης:

 • Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια δεδομένων προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση είτε του Δικτύου Δεδομένων, είτε γενικώς εξοπλισμού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
 • Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως αυτά έχουν εξειδικευθεί από τη νομολογία των Ελληνικών δικαστηρίων και στα οποία σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβάνονται και περιστατικά, τα οποία εκφεύγουν του πεδίου ελέγχου κι ευθύνης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το τελευταίο δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την αδυναμία παροχής υπηρεσιών.
 • Στόχος του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Δικτύου και των συστημάτων του, χωρίς δύσχρηστες διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισμούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα για παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους χρήστες. Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε ανοικτό δίκτυο η πιθανότητα παραβιάσεων ασφαλείας δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Συνεπώς, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ιδιωτικού απόρρητου, κλοπή πληροφοριών, αλλοίωση ή απώλεια δεδομένων, και γενικά κάθε βλάβη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της έλλειψης ή δυσλειτουργίας των μηχανισμών ασφαλείας του. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεσμέυεται ότι θα διερευνά ενδελεχώς περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων του.
 • Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται με τις Αρχές. Οι χρήστες υποχρεούνται να σέβονται τη φήμη και το όνομα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σε όλες τις ηλεκτρονικές τους δραστηριότητες. Οι χρήστες είναι προσωπικά υπεύθυνοι και ατομικά υπόλογοι έναντι του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για κακόβουλη χρήση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών που τους διατίθενται. Το Ίδρυμα δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για τις ενέργειες των χρηστών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε..
 • Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Λόγω της φύσης του δικτυακού πρωτοκόλλου IP, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί όλες τις υπηρεσίες για κάθε χρονική στιγμή. Η ποιότητα υπηρεσιών μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με εσωτερικούς παράγοντες (πλήθος ενεργών χρηστών, υπάρχων δικτυακός εξοπλισμός, κ.α.) αλλά  και από εξωτερικούς παράγοντες (διαθεσιμότητα και φόρτος δικτύου ΕΔΕΤ, κ.α.). Εγγυημένες σε ποιότητα υπηρεσίες δίδονται μόνο όπου είναι τεχνικά εφικτό.
 • Απόψεις που εκφράζονται, ή κείμενα που δημοσιεύονται (εσωτερικά στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή και σε ολόκληρο το Internet) μέσω του Δικτύου Δεδομένων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι κατ’ ανάγκη επίσημες απόψεις, ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. από μόνα τους. Οι απόψεις και τα κείμενα των χρηστών θα πρέπει να θεωρούνται προσωπικά. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους, δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να τις ελέγχει, αλλά ούτε και την βούληση να επιβάλλει λογοκρισία.
 • Επειδή το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., σύμφωνα και με την νομοθεσία για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν ελέγχει κατά κανένα τρόπο το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνη για ενδεχόμενη διακίνηση πάνω στο δίκτυό του, προϊόντων, υπηρεσιών ή μέσων των οποίων η κατοχή ή διακίνηση συνιστούν δυσφήμιση σε πρόσωπο, προϊόντα ή υπηρεσίες, προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο αδίκημα που πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω του Δικτύου, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε χρήστης.
 • Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η οποία οφείλεται στο Δίκτυο και σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις ή διαφορές μεταξύ του χρήστη και τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση του Δικτύου.

Άρθρο 8ο. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η πρόσβαση των χρηστών στο Δίκτυο Δεδομένων και τα υπολογιστικά συστήματα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διέπεται από τους παρακάτω κανόνες:

Κάθε πρίζα του Δικτύου Δεδομένων ενεργοποιείται μετά από αίτηση του υπευθύνου προσωπικού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για το συγκεκριμένο χώρο όπου βρίσκεται η πρίζα, στο ΥΚ-ΚΔΔ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Παρόμοια, υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται από το ΥΚ-ΚΔΔ (π.χ. λογαριασμός χρήστη, κτλ.) παρέχονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ΥΚ-ΚΔΔ και της πολιτικής του ΥΚ-ΚΔΔ για “Κατανεμημένη Λειτουργία” του Δικτύου Δεδομένων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Η συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε περίπτωση καθορίζεται με ευθύνη του ΥΚ-ΚΔΔ.

Η IP διεύθυνση κάθε διαδικτυωμένου υπολογιστή (με συγκεκριμένη MAC διεύθυνση) παρέχεται από το ΥΚ-ΚΔΔ. Κανένας χρήστης δεν έχει δικαίωμα αλλαγής IP διεύθυνσης υπολογιστή, αλλαγής κάρτας δικτύου, ή αλλαγής πρίζας  χωρίς την πρότερη έγκριση του ΥΚ-ΚΔΔ.

Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε είδους δραστηριότητα η οποία ξεκινάει ή αναπτύσσεται μέσω της πρίζας δεδομένων, του προσωπικού υπολογιστή, ή του λογαριασμού που του έχει παραχωρηθεί. Όσον αφορά πρίζες που παρέχουν πρόσβαση σε πολλούς υπολογιστές (νησίδες, εργαστήρια), ή υπολογιστές που εξυπηρετούν πολλούς χρήστες, συνυπεύθυνοι είναι και οι αντίστοιχοι τεχνικά υπεύθυνοι (network, system managers) για το αντίστοιχο εργαστήριο ή υπολογιστή.

Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του προσωπικού υπολογιστή του όσον αφορά τη σύνδεση με το Δίκτυο Δεδομένων και τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν στο Δίκτυο ελαττωματικά καλώδια περιοχής εργασίας, κάρτες δικτύου ή λογισμικό. Το ΥΚ-ΚΔΔ και οι κατά τόπους υπεύθυνοι του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρέχουν τεχνικές συμβουλές και συστάσεις με τις οποίες οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και τη διαφύλαξη «ασφαλούς» συνθηματικού (password) για πρόσβαση στο λογαριασμό του. Τα συνθηματικά δεν πρέπει ποτέ να γράφονται σε χαρτί ή να φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, ούτε να δίνονται σε τρίτους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο) από άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι υπεύθυνοι συστημάτων και ζητούν να μάθουν συνθηματικά χρηστών (οι πραγματικοί χειριστές συστημάτων ποτέ δεν έχουν ανάγκη κάτι τέτοιο…).
Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων και αρχείων του από λαθραία ανάγνωση ή αλλοίωση από τρίτους. Για το σκοπό αυτό ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει όποιο μηχανισμό ασφαλείας παρέχει το αντίστοιχο σύστημα του και κρίνει σκόπιμο.

Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να αναφέρει κάθε απόπειρα ή παραβίαση των κανόνων λειτουργίας και της ασφάλειας στους αντίστοιχους υπεύθυνους συστημάτων ή το ΚΔΔ, επώνυμα ή ανώνυμα.
Είναι υποχρέωση του κάθε χρήστη να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί οτιδήποτε εξοπλισμό συστημάτων ή δικτύου που ανήκει στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. με προσοχή ώστε να μην προκαλούνται ζημιές ή φθορές. Τυχόν ατυχήματα θα πρέπει να αναφέρονται το ταχύτερο στο ΥΚ-ΚΔΔ (ή τους αντίστοιχους υπεύθυνους) ώστε να αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατό.

Τέλος, κάθε χρήστης οφείλει να σέβεται και να μην παρενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες, να μην σπαταλά άσκοπα πόρους και να μην προβαίνει σε ανήθικες ή παράνομες πράξεις χρησιμοποιώντας τα συστήματα και το Δίκτυο Δεδομένων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Άρθρο 9ο. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Οι χρήστες οφείλουν να μην μονοπωλούν και καταχρώνται πόρους του Δικτύου και των συστημάτων, όπως διαθέσιμη χωρητικότητα συνδέσεων, αποθηκευτικό χώρο σκληρών δίσκων, κύκλους μηχανής επεξεργαστών, άδειες χρήσης λογισμικού, κτλ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται ώστε να αποφεύγεται άσκοπη χρήση πόρων, όταν αυτό είναι δυνατόν.

Χρήστες που απαιτούν μεγάλα ποσοστά των δικτυακών πόρων για την διεξαγωγή της ακαδημαϊκής τους εργασίας (διδασκαλίας ή έρευνας), οφείλουν να έρχονται σε συνεννόηση με το ΥΚ-ΚΔΔ, για την ικανοποίηση των αναγκών του με τρόπο που να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τους υπόλοιπους χρήστες του δικτύου.

Οι χρήστες οφείλουν να αποδεσμεύουν άδειες χρήσης λογισμικού τις οποίες δεν χρησιμοποιούν.

Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν το ΥΚ-ΚΔΔ για αποδέσμευση διευθύνσεων δικτύου τις οποίες δεν χρησιμοποιούν, και να μεριμνούν για την καταχώρηση των αντίστοιχων στοιχείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες από το ΥΚ-ΚΔΔ τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες.

Οι χρήστες οφείλουν να μεριμνούν ώστε εργασίες που εκτελούν σε σταθμούς εργασίας να μην παρενοχλούν τον χρήστη που εργάζεται στην κονσόλα του εν λόγω σταθμού.

Το Δίκτυο Δεδομένων και τα συστήματα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. χρησιμοποιούνται για ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες και μόνον. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μορφής εκτός της προαναφερόμενης και εμπορική δραστηριότητα (με ή χωρίς αμοιβή). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνεται ο προϊστάμενος Υπολογιστικού κέντρου ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί λογισμικό ή υλικό με ακαδημαϊκή άδεια χρήσης για άλλους σκοπούς.

Όσον αφορά υλικό ή λογισμικό που αναπτύσσεται στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλεια και η ορθή λειτουργία του δικτύου. Απαγορεύεται η χρήση και ανάπτυξη ιών λογισμικού, και γενικά προγραμμάτων που προσπαθούν να παραβιάσουν ή να παρακάμψουν τους μηχανισμούς ασφαλείας του δικτύου, να υποκλέψουν συνθηματικά, ή να εξαντλήσουν τους υπολογιστικούς ή/και δικτυακούς πόρους. Υπεύθυνοι συστημάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. οι οποίοι έχουν σε νόμιμα πλαίσια ανάγκες για εμπλοκή με τέτοιου είδους λογισμικό μπορούν να απευθύνονται στο ΥΚ-ΚΔΔ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση και διακίνηση μέσω του Δικτύου Δεδομένων ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. κλεψίτυπου περιεχομένου και λογισμικού ή προγραμμάτων για παράνομη αντιγραφή και χρήση λογισμικού. Η έλλειψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη, αρχείο, η σύστημα εντός και εκτός του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί πρόσβαση (ανάγνωση, αντιγραφή ή αλλοίωση) σε αυτό από τρίτους χρήστες. Επιτρέπεται ανάγνωση αρχείων συστήματος όπου υπάρχουν προνόμια από το λειτουργικό σύστημα, αλλά όχι και αντιγραφή χωρίς άδεια.

Το ΥΚ-ΚΔΔ είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την καταχώρηση των συστημάτων που συνδέονται στο Δίκτυο Δεδομένων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις που το τμήμα Υπολογιστικού κέντρου έχει αναθέσει αυτή την υποχρέωση σε περιφερειακούς υπευθύνους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται στο ΥΚ-ΚΔΔ για σύνδεση ή μεταφορά υπολογιστικών συστημάτων μέσα στο δίκτυο. Επίσης οφείλουν οπωσδήποτε να ζητούν επίσημη καταχωρημένη διεύθυνση για το σύστημα τους, πριν δοκιμάσουν να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας (IP, DECNET, IPX, Appletalk κτλ.) του δικτύου.

Επίσης απαγορεύονται ρητά:

Οποιαδήποτε χρήση του δικτύου η οποία αντιβαίνει στην Ελληνική νομοθεσία. Χρήση και χορήγηση επίσημων διευθύνσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. εκτός των χώρων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (π.χ. με dialup SLIP, PPP κτλ.) χωρίς την έγγραφη άδεια του τμήματος Υπολογιστικού κέντρου ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Η χρήση επίσημου ονόματος (Fully Qualified Domain Name – F.Q.D.N.) εκτός των ορίων του domain hcmr.gr σε συστήματα που χρησιμοποιούν επίσημες διευθύνσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. χωρίς την έγγραφη άδεια του τμήματος Υπολογιστικού κέντρου ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Άρθρο 10ο. ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η προστασία Κατατεθέντων Σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών λογισμικού διέπεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και είναι σύμφωνη με την πάγια πρακτική και πολιτική του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συμφωνίες ή υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από τη χρήση λογισμικού αναγνωρίζονται ως έγκυρες από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. μόνο εφόσον είναι σύμφωνες με την Ελληνική νομοθεσία και την πολιτική του παρόντος κειμένου. Απαγορεύεται η αντιγραφή και εξαγωγή εκτός του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (με χρήση του Δικτύου Δεδομένων ή μαγνητικών μέσων) οποιασδήποτε μορφής δεδομένων (αρχεία, προγράμματα, κείμενα, εικόνες κτλ.) εκτός εάν υπάρχει γραπτή άδεια του συγγραφέα.

Άρθρο 11ο. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Σε πολλές περιστάσεις μπορεί να προκύψουν παραβιάσεις της παραπάνω πολιτικής οι οποίες οφείλονται σε άγνοια ή ελλιπή ενημέρωση των χρηστών. Το YK-KΔΔ πάντοτε αντιμετωπίζει τους χρήστες καλοπροαίρετα και τους ενθαρρύνει να ζητούν, όταν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία, τη βοήθεια των τεχνικών του YK-ΚΔΔ ή των κατά τόπους υπευθύνων. Οι τεχνικοί του YK-ΚΔΔ είναι σε θέση να πάρουν άμεσα μέτρα που τυχόν απαιτούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος, και να κατευθύνουν τους χρήστες ώστε να μην προκύψει ξανά. Συμβάντα όπως προφανή συνθηματικά (που μπορούν εύκολα να αποκωδικοποιηθούν), άθελη κατάχρηση υπολογιστικών πόρων κ.λ.π. μπορούν και θα αντιμετωπίζονται άτυπα και κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση υπερβολικής χρήσης των δικτυακών πόρων, και με μόνο γνώμονα την αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου για την ευρεία πλειονότητα των χρηστών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ή για τον περιορισμό σοβαρών περιπτώσεων παραβιάσεων ασφαλείας (Παραβίαση ασφάλειας μηχανημάτων, Virus, Worm, κ.α.), το YK-ΚΔΔ έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε προσωρινά μέτρα (απενεργοποίηση λογισμικού, περιορισμό ταχύτητας πρόσβασης, αποσύνδεση κτλ.) με ευθύνη του Υπευθύνου Δικτύου. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια πράξη προηγείται προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος με τους χρήστες και/ή τον υπεύθυνο του υπολογιστή που προκαλεί το πρόβλημα, εφόσον αυτή η επικοινωνία είναι εφικτή. Τα ασφαλιστικά αυτά μέτρα πρέπει να έχουν την ελάχιστη δυνατή διάρκεια που θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του δικτύου, και σε κάθε περίπτωση καταγράφονται και αναφέρονται αναλυτικά στον προϊστάμενο του Υπολογιστικού κέντρου.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις όπως επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις, κλοπή δεδομένων, παράνομες πράξεις, αυθαίρετη εμπορευματοποίηση πόρων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. κτλ. το YK-ΚΔΔ προβαίνει σε προσωρινά μέτρα (βραχύχρονη απενεργοποίηση λογισμικού, αποσύνδεση κτλ.) με ευθύνη του Υπευθύνου Δικτύου, και πάντα με γνώμονα τα όσα αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Επίσης το YK-ΚΔΔ μπορεί να εισηγηθεί στο προϊστάμενο του Υπολογιστικού κέντρου την λήψη πιο μακρόχρονων μέτρων, όπως η περιορισμένη, μακρόχρονη, ή και μόνιμη παύση δικαιωμάτων χρήσης του δικτύου και/ή της παροχής λογαριασμού σε κοινόχρηστους Η/Υ.

Το YK-KΔΔ δεν έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει ή να αίρει κυρώσεις. Διακοπή συνδέσεων χρηστών γίνεται όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα (κακόβουλη χρήση, μονοπώληση πόρων, τεχνικά προβλήματα που δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα στο Δίκτυο, κλπ.). Η διακοπή σύνδεσης έχει προσωρινό χαρακτήρα, μέχρις ότου το θέμα εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα. Σε περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι τεχνικής φύσεως και διορθώνεται, το YK-ΚΔΔ αποκαθιστά την σύνδεση εφόσον δεν συντρέχει λόγος για περαιτέρω διακοπή της λειτουργίας.

Άρθρο 12ο. ΠΟΙΝΕΣ

Η παραβίαση των αρχών του παρόντος κανονιστικού πλαισίου χρήσης των συστημάτων και υπηρεσιών του Μηχανογραφικού Κέντρου συνεπάγεται (πέραν των άλλων πιθανών επιπτώσεων) την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης των. Για την πρώτη παραβίαση του κανονισμού ο λογαριασμός χρήστη απενεργοποιείται για δύο (2) ημερολογιακές εβδομάδες.
Σε περίπτωση επόμενης παραβίασης διπλασιάζεται ο χρόνος απενεργοποίησης σε τέσσερεις (4) εβδομάδες.
Σε επόμενες περιπτώσεις παραβίασης, ο χρήστης παραπέμπεται στο Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε..

Άρθρο 13ο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι χρήστες του Μηχανογραφικού Κέντρου υποχρεούνται να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές του κανονισμού λειτουργίας στον ιστότοπο του ΥΚ-ΚΔΔ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (http://noc.hcmr.gr).

Άρθρο 14ο. Δεοντολογία Υπηρεσιών Πληροφόρησης

Οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την έκδοση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο (Internet) καθώς και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού υλικού που βρίσκεται αποθηκευμένο στους εξυπηρετητές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ακολουθούν κώδικα που συντάσσεται από το ΥΚ-ΚΔΔ και εγκρίνεται από το Δ.Σ. .

Άρθρο 15ο. Τελικές Διατάξεις

 • Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό, αποφασίζει το Δ.Σ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. μετά από σχετική εισήγηση και πρόταση του προϊσταμένου ΥΚ-ΚΔΔ.
 • Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.