ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (HCMR-NET)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. –  ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 2013

Κατεβάστε τον κανονισμό σε μορφή pdf download-as-pdf

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει αναπτύξει και λειτουργεί σύγχρονη υποδομή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δίκτυο Επικοινωνιών, Υπολογιστικές Υπηρεσίες, Αποθηκευτικές και άλλες Υπηρεσίες) οι οποίες αποτελούν δομικά στοιχεία στήριξης των λειτουργιών του Ιδρύματος.

Το Δίκτυο Επικοινωνιών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων. Το δίκτυο δεδομένων προσφέρει ταχύτατη πρόσβαση στο Internet σε συνδυασμό με προηγμένες υπηρεσίες πρόσβασης και προστιθέμενης αξίας οι οποίες ικανοποιούν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις όλους τους απασχολούμενους στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στα πλαίσια των αρχών της ακαδημαϊκής ελευθερίας που διέπουν τη φιλοσοφία του Ιδρύματος.

Το Υπολογιστικό Κέντρο έχει αναλάβει την εποπτεία της λειτουργίας του Δικτύου, την τυποποίηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών, τη διαχείριση των υποδομών αυτού, την συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύματος, καθώς και την υποστήριξη των χρηστών σε θέματα πρόσβασης και υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.

Το Υπολογιστικό Κέντρο λειτουργεί με Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ιδρύματος, με γνώμονα τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου κάθε μορφής δικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Ως χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών Δικτύου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θεωρούνται οι οργανικές μονάδες του (ινστιτούτα, Εργαστήρια Διευθύνσεις κλπ), ομάδες που συγκροτούνται ανά περίπτωση (πχ για την εκτέλεση ενός ερευνητικού έργου) αλλά και φυσικά πρόσωπα  που συνδέονται με εργασιακή η εκπαιδευτική σχέση με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Υ.Κ. με τελικό αποδέκτη τους χρήστες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εγκατάσταση, Συντήρηση και Διαχείριση καλωδιακού συστήματος, ενεργών στοιχείων και λογισμικού που σχετίζεται με τη διαχείριση και λειτουργία του Δικτύου.

Το Υ.Κ. μεριμνά για την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργών η παθητικών  στοιχείων του Δικτύου όπου κρίνεται απαραίτητο για την ενίσχυση των υποδομών του Ιδρύματος την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση κάθε μορφής εξοπλισμού (πχ. Switches, modems κλπ) από τούς χρήστες χωρίς προηγούμενη άδεια του Υ.Κ.

Το Υ.Κ. μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου. Προβαίνει στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης με την βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας σε ότι αφορά τα παθητικά στοιχεία του Δικτύου. Κρίσιμος παράγοντας για την αποδοτική λειτουργία του δικτύου είναι η σωστή διαχείριση και παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας (φόρτος, στατιστικά στοιχεία, βλάβες) των ενεργών στοιχείων και βασικών υπολογιστών παροχής δικτυακών εφαρμογών μέσα από μια πλατφόρμα διαχείρισης βασισμένη στο ανοικτά διεθνή πρότυπα (πχ. SNMP).

  • Παροχή δικτυακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας . Ενδεικτικά αναφέρονται υπηρεσίες που το Υ.Κ. έχει ήδη δώσει σε πλήρη παραγωγή όπως:
    • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
    • Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (www)
    • Μεταφορά Αρχείων (ftp)
    • Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών (dns)
    • Υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy)
    • Αναζήτηση Στοιχείων (directory service)
    • Υπηρεσίες διαχείρισης πόρων (booking)
    • Υπηρεσίες on line αποθήκευσης αρχείων
    • Υπηρεσίες Ιδιωτικού δικτύου (VPN)

Όσον αφορά στο λογισμικό συστημάτων δικτύου και εφαρμογών, η παραγωγή προστιθέμενης αξίας από το ίδιο το Y.K. είναι βασική πολιτική επιλογή, η οποία ενισχύει την αυτοτέλεια και μειώνει τις δαπάνες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Για όλες τις υπηρεσίες υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση και παρέχεται υποστήριξη.

  • Παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες ερευνητικών έργων.

Στα πλαίσια των αναγκών των ερευνητικών έργων το Υ.Κ. προσφέρει όπου απαιτείται υπηρεσίες πρόσβασης από και προς το διαδίκτυο σε ερευνητικά έργα  οι οποίες αποτελούν κοινή πρακτική για τα ερευνητικά έργα (πχ. ανάπτυξη ιστοσελίδων, υπηρεσιών  πρόσβασης κλπ) σε διεθνές επίπεδο και δεν απαιτούν ανάπτυξη νέων η εξειδικευμένων τεχνολογιών πληροφορικής .

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η ανάθεση σε τρίτους και η εγκατάσταση    τέτοιων υπηρεσιών στο δίκτυο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αν προηγουμένως δεν υπάρχει έγκριση των προδιαγραφών από το Υ.Κ. Οι λόγοι που το επιβάλλουν είναι τόσο η ασφάλεια του δικτύου, δεδομένου ότι εφαρμογές (πχ Ιστοσελίδες) που δεν τηρούν σχολαστικά τις προδιαγραφές ασφαλείας αποτελούν πύλες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης αλλά και η ομοιογένεια των τεχνολογιών ανάπτυξης που είναι απαραίτητη για την διαχείριση και συντήρηση τους.

Σε περίπτωση πού απαιτείται ανάπτυξη πρότυπων η εξειδικευμένων τεχνολογιών το Υ.Κ. συμμετέχει στο έργο ως μέλος της  ερευνητικής ομάδας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τους διεθνείς κανονισμούς και πρακτικές που διέπουν την εκτέλεση των ερευνητικών έργων.  Οι δαπάνες που απορρέουν για τα παραπάνω βαρύνουν τα ερευνητικά προγράμματα εκτός αν υπάρχει διαφορετική απόφαση του Δ.Σ.   .

 

  1. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η  πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρέχεται σε όλους τους χρήστες χωρίς περιορισμούς.

Η πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διέπεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

  1. Κάθε μορφής πρόσβαση στο Δίκτυο ενεργοποιείται μετά από αίτηση του χρήστη στην οποία δηλώνεται η συμφωνία με τον παρόντα Κανονισμό. Οι κάτοχοι λογαριασμών που ενεργοποιήθηκαν πριν την ψήφιση του παρόντος οφείλουν να συμμορφωθούν με αυτόν αφού πρώτα ενημερωθούν με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  1. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες οι οποίες αξιοποιούν την κάθε μορφής πρόσβαση αυτού στο Δίκτυο και οφείλει να λαμβάνει εύλογα μέτρα ασφαλείας στο μέτρο των τεχνικών γνώσεών του.
  1. Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του και να διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
  1. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη σωστή σύνδεση του εξοπλισμού του με το Δίκτυο Δεδομένων (διασφάλιση από ελαττωματικά καλώδια, κάρτες δικτύου, κλπ). Το Υπολογιστικό κέντρο παρέχει τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη για την αποκατάσταση συναφών δυσλειτουργιών.
  1. Είναι υποχρέωση του χρήστη να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί τον κάθε είδους εξοπλισμό συστημάτων ή δικτύου που ανήκει στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. με αυξημένη προσοχή ώστε να μην προκαλούνται ζημιές ή φθορές. Τυχόν ατυχήματα θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στους αντίστοιχους υπεύθυνους ώστε να αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατό. Ο χρήστης οφείλει να σέβεται τον κοινόχρηστο και ακαδημαϊκό-ερευνητικό χαρακτήρα του Δικτύου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., και να το χρησιμοποιεί με τρόπο ώστε εν γνώσει του να μη δημιουργεί συνθήκες που σπαταλούν άσκοπα δικτυακούς πόρους ή εν γένει προκαλούν οποιαδήποτε δυσλειτουργία στο δίκτυο, ούτε και να προβαίνει σε παράνομες πράξεις. Οφείλει δε, να ακολουθεί την “πολιτική αποδεκτής χρήσης” του παρόντος Κανονισμού.
  1. Κάθε χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει το Υπολογιστικό Κέντρο για οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα των δικτυακών συνδέσεών του.
  1. Κάθε χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει το Υπολογιστικό Κέντρο για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του κεντρικού λογαριασμού του μέσω του οποίου γίνεται ο έλεγχος πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος.
  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η λειτουργία του Δικτύου διέπεται από τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ελευθερίας με γνώμονα την υποστήριξη και την προαγωγή της έρευνας και τη διάδοση της γνώσης. Οι χρήστες των υπηρεσιών του Δικτύου οφείλουν με ελεύθερη επιλογή να κάνουν ορθή χρήση των προσφερόμενων αγαθών, ως ελεύθεροι ακαδημαϊκοί πολίτες και να μεριμνούν για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. Στα παρακάτω σημεία οριοθετείται γενικά μια «πολιτική αποδεκτής χρήσης» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε..

 

Οι χρήστες δικαιούνται:

  • πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας μέσα από το δίκτυο επικοινωνιών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.. για σκοπούς που συνάδουν με τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χαρακτήρα του Ιδρύματος.
  • τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους, τηρουμένων πάντοτε των νόμων και του Συντάγματος.
  • τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια των οριζομένων στον παρόντα Κανονισμό.

 

Οι χρήστες δεσμεύονται:

  • να απέχουν από διακίνηση κάθε προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή ρατσιστικού υλικού.
  • να μη προβούν σε ενέργειες που συνιστούν προσπάθεια παραβίασης (επιτυχή ή μη) της ασφάλειας συστημάτων μέσα από το Δίκτυο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και ενέργειες που υποβαθμίζουν το επίπεδο ασφάλειας ή την ακεραιότητα ενός οποιουδήποτε δικτύου ή συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαγορεύονται ρητά προσπάθειες (επιτυχείς ή μη) άρνησης παροχής υπηρεσιών (Denial-of-Service attacks), εξάπλωσης ιών ή άλλων βλαπτικών προγραμμάτων (malware) και αποστολής μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – Spam.
  • να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του ιδιωτικού απορρήτου, όπως η απόκρυψη passwords, certificates κτλ.
  • να επιλέγουν και διαφυλάττουν ασφαλές συνθηματικό (password) για πρόσβαση στις δικτυακές υπηρεσίες. Τα συνθηματικά χρήστη δεν πρέπει ποτέ να γράφονται σε χαρτί ή να αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή, ούτε να δίνονται σε τρίτους. Οι κωδικοί των χρηστών είναι αυστηρά προσωπικοί και απαγορεύεται η μεταβίβαση ή πώληση των δικαιωμάτων των χρηστών.
  • να αναφέρουν στους αρμόδιους διαχειριστές οποιαδήποτε απόπειρα υποκλοπής του συνθηματικού τους πέσει στην αντίληψή τους.
  • να μη προβούν σε ενέργειες που συνιστούν παραβίαση του ιδιωτικού απόρρητου χρηστών και του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω του δικτύου επικοινωνιών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε..
  • να μην προβούν σε ενέργειες που παραβιάζουν (με παραγωγή, δημοσίευση ή διακίνηση υλικού) τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights) των δικαιούχων.
  • να κάνουν λελογισμένη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του δικτύου.
  • να μην επιχειρούν να εκμεταλλευθούν πιθανά κενά ασφάλειας του Δικτύου, να μην διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία αυτού, να μην εκτελούν οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό και γενικά να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να θέσει σε κίνδυνο ή να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων του Δικτύου.
  • να ενημερώνουν αμέσως τους υπεύθυνους του εκάστοτε συστήματος αν υποπέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε κενό ασφάλειας ή παραβίαση αυτής.
  • να αναφέρουν στο Υπολογιστικό Κέντρο οποιαδήποτε περίπτωση κακής λειτουργίας του δικτύου ή των υπηρεσιών του, αμέσως μόλις κάτι τέτοιο περιέλθει στην αντίληψή τους.
  • να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους κανόνες της καλής δικτυακής συμπεριφοράς πχ. Netiquette RFC 1855.
  • να χρησιμοποιούν το δίκτυο για σκοπούς που δεν είναι αντίθετοι με τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χαρακτήρα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε..
  • να μην εκμεταλλεύονται / καταχρώνται την πρόσβαση που τους παρέχεται σε υπολογιστές, εφαρμογές και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., προκειμένου να προβούν σε ενέργειες που παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο του κράτους ή θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.
  • να γνωστοποιούν άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο Υπολογιστικό Κέντρο κάθε τυχόν απόφαση, διαταγή, διάταξη και εντολή των εκάστοτε αρμοδίων Αρχών, που κοινοποιούνται σε αυτούς και σχετίζονται με την χρήση του Δικτύου.
  • να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δύναται, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει προσωρινά την πρόσβαση του εν λόγω χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέχρι την άρση της παραβίασης ή επίλυσης του προβλήματος ή και να διακόψει οριστικά την πρόσβαση στις υπηρεσίες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη. Ο περιορισμός είτε η διακοπή πρόσβασης σε υπηρεσίες, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα που συνήθως προσλαμβάνουν οι ενέργειες αυτές, διενεργείται από το Υ.Κ. το οποίο οφείλει να τις αιτιολογήσει εμπεριστατωμένα  εφόσον ζητηθεί από το Δ.Σ.
  1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Η χρήση κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Ιδρύματος. Στόχος του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Δικτύου και των συστημάτων του, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισμούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ακαδημαϊκού-ερευνητικού περιβάλλοντος, στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα για παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους χρήστες.

Παρά τα μέτρα που λαμβάνει το Ίδρυμα, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων του. Όπως άλλωστε ισχύει διεθνώς, κανένα ηλεκτρονικό δίκτυο δεν είναι απολύτως ασφαλές. Το ίδρυμα δεσμεύεται ότι θα διερευνά ενδελεχώς τέτοια περιστατικά προκειμένου να εντοπίσει τους πραγματικούς υπεύθυνους.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται με τις Αρχές. Οι χρήστες υποχρεούνται να σέβονται τη φήμη και το όνομα του Ιδρύματος σε όλες τις ηλεκτρονικές τους δραστηριότητες. Οι χρήστες είναι προσωπικά υπεύθυνοι και ατομικά υπόλογοι έναντι του Ιδρύματος για  κακόβουλη χρήση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών που τους διατίθενται. Το Ίδρυμα δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για τις ενέργειες των χρηστών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε..

Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα το νόμο περί

πνευματικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα:

  1. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια δεδομένων προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του Δικτύου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου γίνεται συστηματικά ασφαλής αποθήκευση των δεδομένων (backup) από το Υπολογιστικό Κέντρο.
  1. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως αυτά έχουν εξειδικευθεί από την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και στα οποία σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβάνονται και περιστατικά, τα οποία εκφεύγουν του πεδίου ελέγχου και ευθύνης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το Ίδρυμα δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για την μη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών.
  1. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδουν οι χρήστες μέσω του Δικτύου και, συνεπώς, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εκ της αιτίας αυτής.
  1. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμιση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω του Δικτύου, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε χρήστης.
  1. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η οποία οφείλεται στο Δίκτυο και σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις ή διαφορές μεταξύ του χρήστη και τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση του Δικτύου.
  1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ.

Πέραν των γενικών όρων που διέπουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι δυνατόν να υπάρχουν εξειδικευμένοι όροι χρήσης υπηρεσιών που υπάρχουν η θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Οι όροι χρήσης για τις υπηρεσίες αυτές δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με τους γενικούς όρους, ισχύουν από την έγκριση του από το Δ.Σ. και συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα:

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL)

1.1.    Εισαγωγή

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπει σε κάθε χρήστη να λαμβάνει και να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα, ελεγμένα για την ύπαρξη γνωστών ιών, μέσω της προσωπικής του διεύθυνσης, της μορφής: πχ username@domain.auth.gr. Οι χρήστες μπορούν να δίνουν τη διεύθυνση αυτή σε οποιονδήποτε επιθυμούν να επικοινωνήσει μαζί τους. Για κάθε χρήστη, ο κεντρικός διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail server) διατηρεί μία θυρίδα όπου αποθηκεύονται τα ηλεκτρονικά μηνύματα του χρήστη, μέχρι εκείνος να τα διαβάσει και να τα διαγράψει.

1.2.          Οδηγίες & Κανονισμοί

Κάθε χρήστης του δικτύου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει δικαίωμα να ζητήσει την ενεργοποίηση λογαριασμού Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο λογαριασμός διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση του με το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. ενώ σε περίπτωση αποχώρησης του για 6 (έξη) μήνες μετά την αποχώρηση του. Οι συνταξιοδοτούμενοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα διατήρησης του. Σε περίπτωση όμως μη χρήσης του για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών το Υ.Κ. Μπορεί να προβεί στη διαγραφή του αφού προηγηθεί ενημέρωση του μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν υπάρξει ενημέρωση με οποιονδήποτε τρόπο από την πλευρά του δικαιούχου ότι επιθυμεί να τον διατηρήσει.

1.3.          Προστασία χρηστών από ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Ακαδημαϊκής κοινότητας, κάθε παραλαβή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που γίνεται από τους κεντρικούς διακομιστές (servers) του Δικτύου ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ελέγχεται για:

  • την αξιοπιστία του διακομιστή από τον οποίο παραδίδεται και συγκεκριμένα για το αν αυτός έχει καταγραφεί σε υπηρεσίες καταγγελίας κατάχρησης email, σύμφωνα με τους σταθερούς και καταγεγραμμένους κανόνες τους όπως πχ η Spamcop ή η Spamhaus, και συνεπώς θεωρείται διεθνώς γνωστή και καταγεγραμμένη πηγή καταχρηστικών μηνυμάτων,
  • το αν ο αποστολέας χρησιμοποιεί τεχνικές μεθόδους με σκοπό να αποφύγει τους υπόλοιπους ελέγχους από τους παραλαμβάνοντες διακομιστές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., όπως ενδεικτικά αποτελεί η παραποίηση του φαινόμενου ως αποστολέα (envelope/header addresses), ή η χρήση παρένθετων εξυπηρετητών,
  • την ύπαρξη ιών στο περιεχόμενό του.

Οι διακομιστές ΔΕΝ αποθηκεύουν πληροφορίες για το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Ελέγχουν όμως αυτοματοποιημένα την ταυτότητα του αποστέλλοντος διακομιστή και το περιεχόμενο των εισερχόμενων μηνυμάτων για την ύπαρξη χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σεσημασμένων ιών καθώς και προσπαθειών εξαπάτησης (phishing ή spam). Οι κεντρικοί διακομιστές αρνούνται την παράδοση στο χρήστη τέτοιων μηνυμάτων.

Οι παραπάνω μηχανισμοί ελέγχου είναι απολύτως απαραίτητοι για την προστασία των διακομιστών από υπερβολικό φόρτο και απαλλάσσει τους τελικούς χρήστες από την παραλαβή εκατοντάδων χιλιάδων επικίνδυνων και ανεπιθύμητων μηνυμάτων καθημερινά.

  1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (MAILING LISTS) και ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (FORUMS).

 

  • Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας

Οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός που διανέμει ένα mail σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα χωρίς ο αποστολέας να γράφει τις διευθύνσεις των παραληπτών. Δηλαδή, ο χρήστης στέλνει το mail σε μία εικονική διεύθυνση (πχ. listname@hcmr.gr) και αυτό καταλήγει σε όλους τους εγγεγραμμένους στη συγκεκριμένη λίστα. Σε μία τέτοια λίστα -όπως είναι φυσικό- υπάρχουν άτομα με κοινά ενδιαφέροντα που επιθυμούν να ανταλλάσουν mail για θέματα που τους απασχολούν.

Ως ομάδες συζητήσεων (forums) ορίζονται ιστοσελίδες στις οποίες κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να αναρτά την άποψη του για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Παρακάτω ότι αναφέρεται στις λίστες ισχύει και για τα forum.

2.2.          Οδηγίες & Κανονισμοί

  • Δικαιούχοι

Α) Λίστες Ινστιτούτων, μονάδων Ινστιτούτων η διοικητικών μονάδων Στην περίπτωση αυτή το αίτημα υπογράφεται από τον Δ/ντη η τον προϊστάμενο.

Β) Λίστες Ερευνητικών Ομάδων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων. Συμμετέχουν τα μέλη της ομάδας εκτέλεσης του έργου και είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και μέλη εκτός ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Το αίτημα υπογράφεται από τον επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας.

Γ) Λίστες Συλλόγων η ομάδων εργαζομένων. Στην περίπτωση συλλόγων ή επιστημονικών εταιριών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. το αίτημα υπογράφεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο τους.

Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής αιτήματος για ήδη λειτουργούσες λίστες.

  • Διάρκεια

Η υπηρεσία παρέχεται στους δικαιούχους για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

  • Πλαίσιο χρήσης

Ο διαχειριστής της λίστας είναι υποχρεωμένος να εγγράψει στην λίστα οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού που το οποίο λόγω της θέσης η της ιδιότητας του έχει ενδιαφέρον συμμετοχής.

Ο διαχειριστής της λίστας έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προβεί σε ενέργειες μόνιμης η προσωρινής διαγραφής από τη λίστα των μελών που παραβιάζουν το παρόντα κανονισμό.

Σε θέματα νομικής φύσης ο διαχειριστής μπορεί να απευθύνεται στη νομική υπηρεσία προς διευκρίνηση.

Τελικοί Υπεύθυνοι για την τήρηση του κανονισμού και την αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος  προκύπτει σχετικά με τις λίστες των συλλόγων είναι τα Διοικητικά τους Συμβούλια.

Η υπηρεσία μπορεί να διακοπεί:

  • Με αίτημα του δικαιούχου.
  • Αυτοδίκαια με ενέργειες του Υ.Κ. όταν:

– Εκλείψει ο δικαιούχος ή λήξει η σχέση του με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

– Δεν χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο από ένα (1)ημερολογιακό έτος, οπότε το Υ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της. Πριν την κατάργηση οι διαχειριστές της αντίστοιχης λίστας θα ειδοποιούνται μέσω e-mail  ώστε να είναι ενήμεροι. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της λίστας επιθυμεί να την ενεργοποιήσει ξανά μετά την κατάργηση, θα χρειαστεί να ακολουθήσει εκ νέου την διαδικασία υποβολής αιτήματος.

Οι συνδρομητές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι διαχειριστές δεν μπορούν να επαληθεύσουν την εγκυρότητα του κάθε μηνύματος. Οι διαχειριστές κάθε λίστας δεν παρακολουθούν συνεχώς τα μηνύματα της λίστας επομένως δεν είναι υπεύθυνοι για το όποιο περιεχόμενο τους και δεν εγγυώνται την ακρίβεια, πληρότητα ή τη χρησιμότητα των παρατιθέμενων πληροφοριών. Κάθε μήνυμα εκφράζει τις απόψεις του αποστολέα. Όποιο μέλος θεωρήσει ότι ένα μήνυμα είναι ανάρμοστο, παρακαλείται να ειδοποιήσει  τον διαχειριστή της λίστας. Οι διαχειριστές της λίστας διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν το ανάρμοστο μήνυμα (και γενικότερα μηνύματα που παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό), μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αν το κρίνουν σκόπιμο. Επειδή αυτή η διαδικασία δεν είναι αυτόματη, δεν είναι εφικτό να διαγράφονται ή να διορθώνονται τέτοια μηνύματα άμεσα.

Οι συνδρομητές παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλουν. Επιπλέον, συμφωνούν να προστατεύουν και να απαλλάσσουν από κάθε ευθύνη τους διαχειριστές της λίστας και το Υ.Κ. καθώς και τις όποιους δικτυακούς τόπους σχετίζονται με την αντίστοιχη λίστα. Οι διαχειριστές  διατηρούν επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουν την ταυτότητα του συνδρομητή (ή οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία σχετική με αυτόν) στις αρμόδιες σύμφωνα με το το νόμο αρχές, σε περίπτωση κάποιας παράνομης χρήσης, επίσημης καταγγελίας ή δικαστικής εντολής που έχει προκύψει από τη χρήση της λίστας. Το Y.K. ουδεμία ευθύνη φέρει για τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν αποστέλλονται από συνδρομητές μέσω της υπηρεσίας λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εγγραφή ή διαγραφή συνδρομητών στις λίστες γίνεται με ευθύνη των διαχειριστών της. Επικουρικά είναι εφικτές οι μεταβολές κάθε λίστας από το Y.K. μετά από αίτημα των διαχειριστών.

Επίσης γνωστοποιείται ότι για κάθε μήνυμα καταγράφεται και η διεύθυνση IP αποστολέα, για την περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπιστεί κάποιο περιστατικό ασφαλείας.

  • Κατάχρηση

Κάθε χρήστης δικτύου με την εγγραφή του ως συνδρομητής στις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του lists.hcmr.gr, συμφωνεί ότι δεν θα διακινεί:

  1. υλικό ή κείμενο στα μηνύματα του το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.
  1. υλικό που να ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία κάποιου τρίτου χωρίς να έχει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.
  1. ανεπιθύμητα εμπορικά και διαφημιστικά μηνύματα (spam), τεράστιους όγκους πληροφοριών (flooding), κάθε είδους διαφημίσεις, αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), υλικό πυραμιδικού μάρκετινγκ και οποιουδήποτε είδους παρενοχλήσεις προς άλλα μέλη. Ειδικά για αυτή την κατηγορία μηνυμάτων ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει το Υ.Κ. Το οποίο μπορεί να προβεί άμεσα σε προσωρινή η οριστική διαγραφή του χρήστη με απόφαση του προϊσταμένου του Υ.Κ.

Ο κάθε χρήστης της υπηρεσίας λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οφείλει να τηρεί όλους τους παραπάνω κανόνες.

3. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ.

Για την παροχή της υπηρεσίας απαιτείται η πλήρης και ανεπιφύλακτη συμμόρφωση των υπευθύνων και των διαχειριστών των φιλοξενούμενων ιστοχώρων του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. με τους παρακάτω όρους.

  • Δικαιούχοι

Δικαίωμα αίτησης για δημιουργία ιστοχώρου διατηρούν τα Ινστιτούτα η και οργανικές μονάδες τους μετά από έγκριση του Δ/ντη, οι Επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών έργων και οι σύλλογοι εργαζομένων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Είναι επίσης δυνατόν το Δ.Σ. να εγκρίνει την φιλοξενία ιστοτόπων που εξυπηρετούν γενικότερους επιστημονικούς η ανθρωπιστικούς σκοπούς (πχ διεθνείς επιστημονικές ενώσεις) μετά από αίτηση τους και εφόσον είναι τεχνικά αποδεκτό από το Υ.Κ.

3.2.  Πλαίσιο χρήσης

·              Η λειτουργία κάθε φιλοξενούμενου ιστοχώρου δεν πρέπει να αντιβαίνει στον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου

·              Ο Υπεύθυνος ιστοχώρου πρέπει να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

·              Τα περιεχόμενα κάθε φιλοξενούμενου ιστοχώρου διατηρούνται για ένα χρόνο από τη λήξη της φιλοξενίας του.

·              Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το Υ.Κ. και κατά περίπτωση από το Δ.Σ.

·             Ο υπεύθυνος κάθε ιστοχώρου αναλαμβάνει τη διοικητική ευθύνη για τη λειτουργία του ιστοχώρου και οφείλει να:

  • ενημερώνει άμεσα το Υ.Κ. σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή καθώς και σε περίπτωση αλλαγής υπευθύνου.
  • διασφαλίζει ότι η χρήση της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά τη δράση που περιγράφεται στην αίτηση του.
  • Το περιεχόμενο του Ιστοχώρου εναρμονίζεται με το πνεύμα του κανονισμού.